Regulamin konkursu sprzedażowego
#KanadaOdKuchni

Obowiązuje od 16.04.2018r. do 15.07.2018r.

§ I
Organizator Konkursu #KanadaOdKuchni

 1. Konkurs sprzedażowy #KanadaOdKuchni, zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest przez ACANA POLSKA Sp. z o.o. Sp. K., ul. Kasztanowa 9, 55-220 Jelcz – Laskowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Śródmieścia, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000707114, NIP 9121914100, REGON 368889089, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Do zadań Organizatora należy, w szczególności, bieżące nadzorowanie, czy w związku z przebiegiem Konkursu nie powstaje zagrożenie wystąpienia konfliktów interesów pomiędzy Organizatorem, a pracownikami Organizatora lub kontrahentami Organizatora.
 3. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przetwarza dane zakresie wszystkich podanych danych podczas procesu rejestracji i w celu bieżącej obsługi Uczestników Konkursu oraz ich nagradzania.
 4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z niniejszym Konkursem.
 5. Fundatorem Nagród, o których mowa w § V Regulaminu jest Organizator.
 6. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnicy powinni zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Uczestnicy, przystępując do Konkursu, potwierdzają, iż spełniają wszystkie warunki, które uprawniają ich do udziału w Konkursie.

 

§ II
Uczestnictwo w Konkursie

 1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla Partnerów Biznesowych Organizatora, którymi są:
  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
  • Spółki handlowe;
  • Spółki cywilne;
  zarejestrowane na platformie biznesowej ACANA POLSKA b2b.acana.com.pl.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być Partner Biznesowy Organizatora, zarejestrowany na platformie biznesowej ACANA POLSKA b2b.acana.com.pl.
  W sytuacji, gdy Partner Biznesowy posiada więcej niż jeden sklep (w szczególności punkt sprzedaży stacjonarnej) w Konkursie może go reprezentować dowolna ilość jego sklepów (punktów sprzedaży), z zastrzeżeniem, iż każdy sklep (punkt sprzedaży) będzie traktowany jako osobny Uczestnik Konkursu. Wówczas punkty poszczególnych sklepów (punktów sprzedaży) Partnera Biznesowego, będących Uczestnikami Konkursu, nie sumują się i są przypisane do każdego Uczestnika osobno.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (przez „członków rodzin” rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).
 4. W celu zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, Uczestnicy zobowiązani są do wymiany 200 punktów, zgromadzonych w programie lojalnościowym, na wirtualny „Bilet do Kanady” w kategorii Nagrody, na platformie b2b.acana.com.pl. Po dokonaniu wymiany, Uczestnik konkursu otrzyma od Organizatora zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową. Zgłoszenie należy wysłać do Organizatora do dnia 30.04.2018r., na adres mailowy: kanadaodkuchni@acana.com.pl.
 5. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że:
  1. jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zgłasza w rozwiązaniu zadania konkursowego (w tym zdjęcia/zdjęć) albo dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do zgłaszanego zdjęcia;
  2. wyraża zgodę na rozpowszechnianie pracy/prac stanowiącej /stanowiących rozwiązanie zadania konkursowego, w tym na rozpowszechnianie wizerunku i/lub głosu i/lub wypowiedzi utrwalonych tam osób, a także danych pochodzących ze zgłoszenia konkursowego i innych informacji, na podstawie których osoby te mogą być zidentyfikowane - poprzez upublicznienie wyżej wymienionych na stronie internetowej konkursu pod adresem www.kanadaodkuchni.pl w czasie trwania Konkursu, a najdalej do dnia 30.04.2019r. w celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu, przez Organizatora, w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania ich opracowania w stopniu, jaki Organizator, uzna za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia konkursowego do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego /ich publikacji;
  3. upoważnia Organizatora do decydowania o sposobie oznaczenia (i podpisywania) nadesłanej przez Uczestnika pracy stanowiącej rozwiązanie zadania konkursowego podanymi przez Uczestnika danymi;
  4. powstałe w związku z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego /ich autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;
  5. jeżeli korzysta z prawa do wizerunku i/lub głosu i/lub wypowiedzi osób trzecich w pracach stanowiących rozwiązanie zadania konkursowego (w tym na zdjęciu konkursowym) – uzyskał on wcześniej zgodę od tych osób (a w przypadku, gdy osoby te nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych – zgodę ich przedstawicieli ustawowych) na wykorzystanie przez Organizatora, prawa do wizerunku i/lub głosu i/lub wypowiedzi tej osoby / tych osób, w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w innych celach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
  6. wyraża zgodę na nieodpłatne uczestnictwo w Konkursie w zakresie określonym w Regulaminie oraz, na nieodpłatne uczestnictwo w działaniach promocyjnych odnoszących się do marek Organizatora,
  7. wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo) korzystanie przez Organizatora ze swojego wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi w całości lub w wybranych fragmentach zarejestrowanych (utrwalonych) przez Organizatora w związku z Konkursem, w tym w celach reklamy i promocji marek Organizatora,
  8. ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora, za niezgodność z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zwalnia Organizatora, od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym ww. oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

§ III
Czas trwania i daty obowiązujące w Konkursie

 1. Konkurs trwa od dnia 18.04.2018 r. do dnia 01.07.2018 r. włącznie.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 17 lipca 2018 r. do godziny 16.00.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w dniu 18 lipca 2018 r., za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany podczas rejestracji oraz telefonicznie.Daty publikacji zadań konkursowych na platformie b2b.acana.com.pl. są następujące:
  1 zadanie:
  - część A: w dniu 7 maja 2018 r., do godziny 12.00,
  - część B: w dniu 7 maja 2018 r., do godziny 12.00,
  2 zadanie - w dniu 21 maja 2018 r., do godziny 12.00,
  3 zadanie - w dniu 4 czerwca 2018 r., do godziny 12.00,
  4 zadanie - w dniu 18 czerwca 2018 r., do godziny 12.00,
  5 zadanie - w dniu 20 czerwca 2018 r., do godziny 12.00.
 4. Zadanie należy wykonać kolejno, w następujących terminach:
  1 zadanie:
  - część A do 13.05.2018r. do godziny 24.00,
  - część B do 22.05.2018r. do godziny 24.00,
  2 zadanie - do dnia 27.05.2018r.do godziny 24.00,
  3 zadanie - do dnia 10.06.2018r. do godziny 24.00,
  4 zadanie - do dnia 24.06.2018r. do godziny 24.00,
  5 zadanie - w dniach 29.06 - 1.07.2018r. do godziny 24.00.

§ IV
Zasady Konkursu i zadania konkursowe

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy dokonać wymiany 200 pkt zgromadzonych w ramach programu partnerskiego Acana Polska na platformie sprzedażowej b2b.acana.com.pl, poprzez wirtualny zakup „Biletu do Kanady”, co jest równoznaczne z wyrażeniem chęci wzięcia udziału w konkursie. Konieczne jest również wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz odesłanie go na adres e-mail Organizatora konkursu: kanadaodkuchni@acana.com.pl.
 2. Organizator, w okresie trwania konkursu i w terminach wskazanych w par. III ust. 3 i 4 Regulaminu, opublikuje kolejno 5 zadań konkursowych o charakterze sprzedażowym. Zadania będą publikowane na platformie sprzedażowej b2b.acana.com.pl. oraz wysłane drogą mailową na adres email wskazany w zgłoszeniu.
 3. Uczestnicy będą zdobywać punkty w poszczególnych zadaniach. Zadania mogą być oparte o aktywności zakupowe, marketingowe i promocyjne.
 4. Jedno z zadań konkursowych, o których mowa w ust. 3, będzie polegało na przygotowaniu ekspozycji marek ACANA, ORIJEN w sklepie stacjonarnym lub/i organizacji eventu dla marek ACANA POLSKA oraz przygotowaniu dokumentacji fotograficznej tej ekspozycji, a następnie przesłaniu dokumentacji fotograficznej do Organizatora. Zdjęcia Uczestników zostaną opublikowane na stronie konkursu www.kanadaodkuchni.pl. Najlepszą wizualizację ocenią i wybiorą internauci oraz Komisja Organizatora.
  1. Komisja Organizatora oceniając rozwiązanie zadania konkursowego weźmie pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria:
   • kreatywność,
   • oryginalność
   • jakość wykonania i zaangażowanie.
  2. Rozwiązanie zadania konkursowego musi spełniać odpowiednio następujące warunki:
   • praca musi być wykonana na zadany temat;
   • Uczestnik musi być autorem pracy albo musi dysponować autorskimi prawami majątkowymi do zgłaszanego zdjęcia konkursowego, z zachowaniem postanowień par. II ust. 5 Regulaminu,
   • w przypadku zdjęć konkursowych, gdy na zdjęciu konkursowym poza Uczestnikami znajdować się będzie inna osoba/osoby, Uczestnicy muszą mieć zgodę tej osoby/osób na wykorzystanie jej/ich wizerunku w zakresie wskazanym w par. II ust. 5 Regulaminu.
 5. Rozwiązanie zadania konkursowego nie może zawierać treści sprzecznych z niniejszym Regulaminem, prawem, dobrymi obyczajami, a w szczególności nie może:
  • zawierać treści o charakterze niemoralnym, nieetycznym, obraźliwym, oszczerczym, ksenofobicznym, zniesławiającym, pornograficznym, natury politycznej;
  • wzywać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę, wyznanie, orientację seksualną czy poglądy polityczne;
  • stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób;
  • wzywać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości;
  • zachęcać do popełnienia samobójstwa;
  • promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem jakichkolwiek przepisów;
  • naruszać jakichkolwiek praw do znaków towarowych czy chronionych symboli, praw autorskich czy praw osobistych ani zawierać żadnych marek, z wyłączeniem marek Organizatora, wizerunku/ów i/lub głosu/ów i/lub wypowiedzi czy nazwisk osób znanych publicznie, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej;
  • promować jakichkolwiek produktów lub usług (za wyjątkiem marek Organizatora);
  • propagować piractwa fonograficznego, komputerowego i in.;
  • upowszechniać wirusów i technik łamania danych; oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 6. Na stronie internetowej Konkursu www.kanadaodkuchni.pl będą publikowane w szczególności: - prawidłowo zgłoszone przez Uczestników zdjęcia konkursowe, - podsumowanie punktacji w poszczególnych etapach Konkursu, - ostateczne wyniki Konkursu. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za publikację tych danych.
 7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi na podstawie ilości punktów uzyskanych łącznie w poszczególnych zadaniach Konkursu.
 8. Uczestnicy mogą zostać wykluczeni z Konkursu w wyniku naruszenia zasad promowania produktów określonych w § IV ust. 1 oraz na skutek naruszenia zasad Regulaminu Programu Partnerskiego Organizatora.

§ V
Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są:
  1. Szkolenie w Champion Petfoods w Kanadzie dla 5 Uczestników , którzy uzyskają największą ilość punktów w zadaniach konkursowych (miejsca 1-5). Celem wyjazdu szkoleniowego jest podniesienie wiedzy na temat Biologicznie Odpowiedniego Sposobu Żywienia. Szkolenie odbędzie się w dniach 25-31 sierpnia 2018 r. w Kanadzie.
  2. Wsparcie sprzedażowo-eventowe sklepu, dla 3 Uczestników, którzy uzyskają największą ilość punktów w zadaniach konkursowych (miejsca 1-3). Przez wsparcie sprzedażowo-eventowe dla sklepu Organizator rozumie podstawienie pod sklep Uczestnika samochodu typu „złomek” na jeden dzień, wraz z przyczepą prezentacyjno-szkoleniową. Wsparcie sprzedażowo-eventowe odbędzie się w umówionym z Uczestnikiem terminie, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu. W ramach wsparcia sprzedażowo-eventowego Organizator przekaże Uczestnikowi materiały reklamowo-marketingowe. W wydarzeniu weźmie również udział reprezentant Organizatora.
 2. W przypadku, jeżeli kilku Uczestników pozyska jednakową liczbę głosów, o ostatecznym wyniku decydować będzie kolejność rejestracji w Konkursie, czyli data wymiany 200 pkt na wirtualny „Bilet do Kanady” na platformie b2b.acana.com.pl, zgodnie z par. II ust. 4 i par. 4 ust. 1 Regulaminu.
 3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną i telefonicznie w dniu rozstrzygnięcia Konkursu, tj. w dniu 18.07.2018 r.
 4. Nagrodę w Konkursie w postaci wyjazdu szkoleniowego do Kanady może odebrać wyłącznie Partner Biznesowy (tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnik spółki cywilnej, wspólnik spółki osobowej, wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ewentualnie wyznaczony członek organu zarządzającego Partnera).
 5. Uczestnik z chwilą otrzymania nagrody przenosi bez dodatkowego wynagrodzenia na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do rozwiązań zadań konkursowych, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z prawem ich dalszego przeniesienia na inne podmioty, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności w zakresie:
  1. utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;
  2. wprowadzania do obrotu;
  3. wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych;
  4. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w i Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);
  5. publicznego wykonania;
  6. publicznego odtwarzania;
  7. wystawiania;
  8. wyświetlania;
  9. użyczania lub najmu;
  10. nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym i Internetu) itp.;
  11. reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu).
 6. Dokonując zgłoszenia w Konkursie, Uczestnik, który nie wygra Konkursu, i nie otrzyma nagrody, deklaruje przeniesienie bez wynagrodzenia autorskich praw majątkowych do zgłoszonego do Konkursu rozwiązania zadania konkursowego na rzecz Organizatora w drodze zawarcia pisemnej umowy, oraz deklaruje przeniesienie na Organizatora bez wynagrodzenia praw do wizerunku i/lub głosu i/lub wypowiedzi swoich oraz osób trzecich zawartych w rozwiązaniu zadania konkursowego - dla celów promocji i reklamy marek Organizatora.

§ VI
Odpowiedzialność Organizatora

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru albo wykorzystania Nagrody z przyczyn leżących po stronie uprawnionego do Nagrody.

§ VII
Odpowiedzialność Uczestnika

Uczestnik, zobowiązuje się do posiadania ważnego paszportu biometrycznego, który uprawnia go do wyjazdu do Kanady.

§ VIII
Odbiór Nagród

 1. Przyznawane Nagrody nie podlegają przekazaniu przez Partnera Biznesowego osobie trzeciej, z zastrzeżeniem postanowień par. V ust. 4 Regulaminu.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę, ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.

§ IX
Komisja

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez Organizatora w następującym składzie:
  1. Dariusz Naworol, Prezes Zarządu,
  2. Ewa Naworol, Wspólnik,
  3. Krzysztof Kosakowski, Kierownik Działu Handlowego.
 2. Do zadań Komisji należy w szczególności:
  • sprawdzenie, czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, o których mowa w Regulaminie Konkursu,
  • wyłonienie nagrodzonych Uczestników,
  • rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

§ X
Reklamacje

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie, Uczestnik może składać pisemnie na adres Organizatora, z dopiskiem „Konkurs KanadaOdKuchni”, drogą elektroniczną na adres kanadaodkuchni@acana.com.pl, w temacie wpisując „Reklamacja”.
 2. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Uczestnika Konkursu.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko/dane firmy Uczestnika Konkursu, adres do korespondencji, opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz oczekiwania Uczestnika Konkursu dotyczące sposobu załatwienia reklamacji. Dodatkowo w przypadku reklamacji składanych na piśmie: numer NIP oraz podpis Uczestnika Konkursu.
 4. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora, który dokłada wszelkich starań, aby obsługa reklamacji była dokonana z należytą starannością, wnikliwie i terminowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty ich wpływu do Organizatora. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji pod warunkiem poinformowania składającego reklamację o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi.
 6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją.
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika Konkursu, może on zwrócić się do Organizatora o ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.
 8. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.

§ XI
Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie www.kanadaodkuchni.pl oraz w siedzibie firmy Acana Polska Sp. z o.o. Sp. K.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że zmiany te nie pogorszą warunków uczestnictwa w Konkursie. Ogłoszenie tych zmian nastąpi na stronie internetowej Konkursu oraz na stronie internetowej Organizatora.
 4. Organizator będzie archiwizował dokumenty dotyczące: Laureatów Konkursu przez okres 5 lat, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ogłoszenia wyników Konkursu, Pozostałych Uczestników Konkursu przez okres 3 lat, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ogłoszenia wyników Konkursu. Po upływie wymienionych okresów, Organizator dokona zniszczenia dokumentacji konkursowej.
 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
 6. Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z Konkursem mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kanadaodkuchni@acana.com.pl